kargah

 واحد مهندسی ساخت که در واقع ورودی اطلاعات خود را از بخش طراحی و اطلاعات استخراج شده از نمونه مهندسی و همچنین الزامات فنی مشتری به دست می آورد، وظیفه تدوین تکنولوژی ساخت شامل فرایندهای ماشینکاری ، عملیات حرارتی ، عملیات سطحی و پوشش و سایر پروسه ها را بر عهده دارد. از طرفی وظیفه نظارت و بازرسی حین ساخت و کنترل کیفی قطعه و یا مجموعه تمام شده بر عهده این واحد می باشد.

 

 

   image004image003